. پلی کربنات شیئی است شفاف اما با مقاومت بالا در مقابل ضربات که میشود آن را جایگزین شیشه کرد.